logo-ulaw

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

  • PNGImg

Giới thiệu Trung tâm Đào tạo trực tuyến

Trung tâm Đào tạo trực tuyến Trường Đại học Luật TP. HCM được thành lập ngày 24/3/2020 theo Quyết định số 257/QĐ-ĐHL của Hội đồng trường Trường Đại học Luật TP. HCM. Văn phòng Trung tâm đặt tại phòng C104B cơ sở số 02, Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm hiện nay bao gồm:

Trung tâm Đào tạo trực tuyến có vai trò tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường trong công tác xây dựng kế hoạch, quản lý và triển khai các hình thức đào tạo trực tuyến trong và ngoài trường; thực hiện việc hợp tác, liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước; phối hợp, thực hiện các hoạt động và cung cấp về dịch vụ đào tạo trực tuyến,.. Bên cạnh đó, Trung tâm thực hiện việc tạo lập, quản lý các lớp học và thi trực tuyến; tiến hành rà soát học liệu, tài liệu học tập; cũng như hỗ trợ các vấn đề liên quan đến trang thông tin elearning, để phục vụ quá trình học và thi cho học viên, sinh viên toàn trường.

Giới thiệu trung tâm